FINALIDADE DO COLEXIO 

Segundo o IDEARIO da Entidade Titular  Misioneros del Sagrado Corazón de Jesús, o noso Colexio ten como finalidade favorecer o crecemento e a maduración integral do alumno no marco dunha visión cristiá da vida. Pretende formar homes e mulleres auténticos, capaces de tomar seriamente a responsabilidade da creación dunha sociedade fraterna, audazmente diversa da actual.

Acompañar  aos nosos alumnos/as, facéndolles ser os protagonistas da súa propia aprendizaxe co fin de chegar a ser persoas competentes, responsables e solidarias, conscientes da realidade social que os rodea,  desenvolvendo ao máximo as súas capacidades.

Favorecer unha educación en valores, incidindo nos da liberdade, o diálogo, a tolerancia, o senso crítico, a convivencia, a solidariedade e a defensa da vida e da paz, potenciando o desenvolvemento da dimensión ética e transcendente dos nosos alumnos.

COMUNIDADE EDUCATIVA

Formamos parte da Comunidade Educativa do Sagrado Corazón os alumnos, os profesores, as familias, o persoal de administración e servizos e a Entidade Titular, e todos participamos na misión e na responsabilidade do funcionamento do Colexio.

Na Comunidade Educativa, tradicionalmente chamada Familia do Sagrado, cremos na comuñón de criterios, na confianza e no diálogo. A actitude positiva de todos, a corresponsabilidade  e o sentimento de pertenza a unha gran comunidade, garanten a calidade do proceso de ensinanza-aprendizaxe e dos servizos.

A presenza, a participación  e a implicación  nos momentos sinalados do ano académico queremos que sexan oportunidades de encontro vivo desta realidade de comunidade.

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS PARA CURSO 2016-17

  1. ATRÉVETE A SOÑAR. Lema para o presente curso
  2. Fornecer as INICIATIVAS METODOLÓXICAS iniciadas nos anteriores cursos e reflexionar sobre ámbitos pedagóxicos de especial significación
  3. Atención á DIVERSIDADE
  4. Desenvolvemento do Plan de FORMACIÓN
  5. Análise, Edición e Publicación dos novos DOCUMENTOS DE CENTRO
  6. Potenciar as iniciativas que xurden do PROXECTO LINGÜÍSTICO DE CENTRO
  7. Continuar elaborando o Estudo de AVALIACIÓN DE CENTRO
  8. Estudo, deseño e implantación de Novos RECURSOS TECNOLÓXICOS
  9. Creación e consolidación dos EQUIPOS DE TRABALLO para unha educación de calidad e de futuro
  10. REDEKORACIÓN do Centro