Educación Infantil Curso 2017-18

 • Directora Pedagógica Infantil-Primaria: D. María Teresa Bernal Sánchez
 • Coordinador Infantil: Dª Lorena Tomé Barros
 • Equipo docente de Infantil:

  4º A: Mª Teresa Pichel Diz

  4º B: Mª Carmen Rodríguez Meijueiro

  4º C: Sabela Couto Mayán

  5º A: Eva Gutiérrez Ferreira

  5º B: Mª Jesús Costa Mouriño

  5º C: Cristina Durán Rodríguez

  6º A: Dª Elsa Rodríguez Ríos

  6º B: Juan R. Baquero Barajas

  6º C: Lorena Tomé Barros

 

CURSO
TUTOR/A
DÍA
HORA
4º A 
Dª Mª Teresa Pichel Diz 

Miércoles

17:30 a 18:30 h
4º B 
Dª Mª Carmen Rodríguez Meijueiro

Miércoles

4º C 
Dª Sabela Couto Mayán 

Lunes

5º A 
Dª Eva Gutiérrez Ferreira

Miércoles

5º B 
Dª Mª Jesús Costa Mouriño

Lunes

5º C 
Dª Cristina Durán Rodríguez

Miércoles

6º A 
Dª Elsa Rodríguez Ríos

Miércoles

6º B
D Juan R Baquero Barajas

Lunes

6º C
Dª Lorena Tomé Barros

Lunes

 

ENTREGA DE BOLETINES
1ª Evaluación
2ª Evaluación
3ª Evaluación
Infantil 3 años

Reunión con los padres

19 de Diciembre de 2017

A los alumnos

19 de Marzo de 2018

A las familias

25 de Junio de 2018

Infantil 4 años

A los alumnos

19 de Diciembre de 2017

Reunión con los padres

19 de Marzo de 2018

Infantil 5 años

A los alumnos

19 de Diciembre de 2017

Reunión con los padres

20 de Marzo de 2018

 

 • 3 anos
 • 4 anos
 • 5 anos

Obxectivos 1º infantil (3 anos)

 • 1ª Avaliación
 • 2ª Avaliación
 • 3ª Avaliación

COÑECEMENTO DE SI MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL

 • Nomea as partes do corpo sobre si mesmo/a e sobre outras persoas.
 • Mantén o equilibrio nos desplazamentos.
 • É quen de solicitar axuda cando a precisa.
 • Expresa e identifica nel/a mesmo/a diferentes emocións.
 • Recolle e coloca os obxectos habituais da clase.
 • Séntese a gusto e está adaptado/a ao ritmo da aula.

ÁREA  DO COÑECEMENTO DO CONTORNO

 • Ordena obxectos segundo un criterio: tamaño, forma…
 • Coloca os obxectos e localízaos empregando as nocións: dentro- fóra
 • Coloca os obxectos e localízaos empregando as nocións: abaixo - arriba.
 • Nomea os membros da súa familia.
 • Coñece as rutinas da aula.

LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

 • Comprende instrucións sinxelas.
 • Recoñece o nome das compañeiras e compañeiros.
 • Participa con interese en actividades expresivas plásticas.
 • Participa con interese en actividades expresivas musicais.
 • Explora as propiedades sonoras do corpo
 • Diferenza son e silencio
 • Recoñece sons do contorno natural e social

RELIXIÓN:

 • Recoñece algúns signos e manifestacións das festas do Nadal.
 • Gusta de ter novos amigos e amigas.
 • Coñece os membros da familia de Xesús.

COÑECEMENTO DE SI MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL

 • Mantén o equilibrio nos desprazamentos, nos saltos...
 • Discrimina obxectos polo seu tacto: rugoso-liso.
 • Recolle e coloca os obxectos habituais da clase.
 • Amósase espontáneo/a nos seus comportamentos cotiáns.
 • Intégrase en xogos de grupo, cooperando cos demais nenos e nenas.
 • Reproduce movementos a partir de consignas verbais (acochados, saltando...).
 • Realiza encaixes e quebracabezas.
 • Acepta ter que esperar a súa quenda.
 • Coñece e respecta as normas da escola.
 • Participa activamente nas actividades e tarefas.
 •  É autónomo/a no coidado de si mesmo/a.
 • Identifica as cores.

ÁREA  DO COÑECEMENTO DO CONTORNO

 • Clasifica os obxectos atendendo a algún criterio.
 • Emprega os cuantificadores básicos (máis, menos, igual).
 • Recoñece algunhas figuras xeométricas: rectángulo, cadrado, círculo, triángulo.
 • Diferenza as nocións temporais de: día-noite.
 • Ten curiosidade por todo o que o rodea.
 • Relaciona determinados animais co seu hábitat natural.
 • É respectuoso/a co medio no que vive.
 • Conta cousas das súas experiencias familiares.
 • Coñece distintos oficios e recoñece o seu valor na sociedade.
 • Realiza series sinxelas seguindo un criterio dado.

LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

 • Respecta as quendas de palabra e sabe escoitar.
 • É quen de solicitar axuda verbalmente cando a precisa.
 • Ten unha linguaxe fluída.
 • Comprende as explicacións que se dan na clase.
 • Gústalle mirar e "ler" libros autonomamente.
 • Participa con interese en actividades expresivas plásticas.
 • Explora as posibilidades sonoras de obxectos cotiáns e de instrumentos musicais.
 • Participa cando se fan actividades musicais.
 • Comprende os xestos e as manifestacións corporais como unha forma de comunicación.

RELIXIÓN:

 • Recoñece o domingo como dia de descanso para gozar coa familia e cos amigos.
 • Respecta os seus compañeiros e compañeiras de aula.
 • É quen de pedir perdón
 • Experimenta a alegría que produce compartir.

COÑECEMENTO DE SI MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL

 • Expresa e identifica nel/a mesmo/a diferentes emocións.
 • Gústalle participar en xogos que supoñen exercicio motor, como carreiras ou saltos.
 • É quen de coordinar a súa acción coa das compañeiras e compañeiros, cando o xogo o require.
 • Acepta e amosa afecto, recoñecendo os sentimentos das demais persoas.
 • Intégrase en xogos de grupo.
 • Ao rematar unha actividade de pequeno grupo, colabora para ordenar o material.

ÁREA  DO COÑECEMENTO DO CONTORNO

 • Identifica as cores.
 • Realiza series sinxelas seguindo un criterio dado.
 • Identifica os diferentes usos e funcións dos números.
 • Recoñece algunhas figuras xeométricas: rectángulo, cadrado, círculo, triángulo.
 • Coñece os medios de transporte e comunicación.
 • É respectuoso/a co medio no que vive
 • Emprega os cuantificadores para resolver problemas matemáticos por estimación (máis que, tanto como, menos que).
 • Diferenza as nocións temporais de: día - noite.
 • Pode relacionar feitos concretos cunha determinada época do ano (estacións do ano).
 • Sabe diferenciar e describir consecuencias de fenómenos atmosféricos habituais (sol, choiva, xeo...).

LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

 • Manifesta interese por comunicarse con outras persoas.
 • Incorpora ao seu vocabulario as palabras novas.
 • Escoita con atención a lectura de diferentes textos literarios: contos, relatos, lendas, poesías, rimas, adiviñas...
 • Explora as posibilidades plásticas e creativas de distintos materiais (papeis, cartón, arame, plástico, teas, cortiza, barro...) como recurso e medio de expresión.
 • Participa cando se fan actividades musicais.
 • Descobre as posibilidades expresivas corporais do seu propio corpo.

RELIXIÓN:

 • Identifica a igrexa como a comunidade dos que creen en Xesús.
 • Amosa interese por coñecer a vida de Xesús e de María.
 • Experimenta a alegría que produce compartir.

 

 

Obxectivos 2º Infantil (4 anos)

 • 1ª Avaliación
 • 2ª Avaliación
 • 3ª Avaliación

COÑECEMENTO DE SI MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL

 • Nomea as partes do corpo sobre se mesmo/a e as outras persoas.
 • Logra un esbozo da figura humana , diferenciando: cabeza e corpo, brazos , mans, pernas e pes.
 • Identifica os sentidos e os seus órganos como fontes de sensacións para o descubrimento propio e do seu contorno.
 • Presenta una boa motricidade fina.
 • Coñece e respecta as normas da escola.
 • Progresa no control dos seus sentimentos e emocións.
 • Intégrase en xogos de grupo.

ÁREA  DO COÑECEMENTO DO CONTORNO

 • Colabora co resto de compañeiros e compañeiras na vida da aula.
 • Comprende e sabe explicar as relacións mais básicas entre familiares.
 • Enumera diferenzas e semellanzas entre obxectos pola cor.
 • Enumera diferenzas e semellanzas dos obxectos polo tamaño.

LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN

 • Expresa con espontaneidade e coherencia emocións, sentimentos e vivencias.
 • Comprende as ordes e consignas habituais.
 • Valora e respecta as produción plásticas dos compañeiros e compañeiras.
 • Recoñece que os signos escritos comunican e expresan informacións.
 • Acórdase das cancións e fragmentos de música traballados.

RELIXIÓN:

 • Recoñece que o máis importante do Nadal é celebrar o nacemento de Xesús, o fillo de Deus.
 • Respecta os seus compañeiros e compañeiras de aula.

COÑECEMENTO DE SI MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL

 • Mantén o equilibrio estático: sobre un pé, nas puntas…
 • Mantén o equilibrio nos desprazamentos.
 • Gústalle participar en xogos que supoñen exercicio motor, como carreiras ou saltos.
 • Esfórzase na realización de tarefas.
 • Intégrase en xogos de grupo, cooperando cos demais nenos e nenas.
 • Pide perdón cando molesta ou cando lle fai dano a unha compañeira ou compañeiro.

COÑECEMENTO DO CONTORNO

 • Realiza series sinxelas seguindo un criterio dado.
 • Mide obxectos e ordénaos: mais grande que , mais pequeno que.
 • Recoñece algunhas figuras xeométricas: rectángulo, cadrado, circulo, triangulo.
 • Diferenza establecementos comerciais pola súa función e polos produtos que teñen.
 • Identifica que os seres vivos seguen un ciclo vital: nacen,medran, reprodúcense e morren.
 • Relacionan determinados animais co seu hábitat natural.
 • Asocia algúns números coas cantidades que representan.

LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN

 • Respecta as quendas de palabra e sabe escoitar.
 • Presta atención ás informacións que lle transmiten outras persoas.
 • Escoita con atención a lectura de diferentes textos literarios: contos, relatos, lendas, poesías, rimas, adiviñas,…
 • É orixinal na súa expresión plástica.
 • Explora as posibilidades sonoras de obxectos cotiás e de instrumentos musicais.
 • Recoñece sons do contorno natural e social.

RELIXIÓN:

 • Respecta os seus compañeiros e compañeiras de aula.
 • Valora a importancia de pedir perdón e de facer as paces para sentirse ben.

COÑECEMENTO DE SI MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL

 • Confía nas súas posibilidades de acción e movemento.
 • Controla o corpo en movemento adaptando a resposta motriz ás dimensións e elementos do espazo.
 • Remata as tarefas e actividades que empeza.

ÁREA  DO COÑECEMENTO DO CONTORNO

 • Representa as formas xeométricas básicas.
 • Diferenza as nocións temporais de: onte – hoxe - mañá.
 • Emprega a acción de contar como estratexia para a obtención dun dato numérico.
 • Asume as responsabilidades que lle son asignadas.
 • Mostra interese polas celebracións ou eventos da escola , familia ou localidade.

LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

 • Participa activamente nas conversas da aula.
 • Incorpora ao seu vocabulario palabras novas.
 • Gústalle mirar e” ler” libros autonomamente.
 • As súas producións plásticas son orixinais e creativas.
 • Iniciouse no uso da escrita en situación contextualizadas e reais.
 • Participa cando se fan actividades musicais.

RELIXIÓN:

 • Respecta os seus compañeiros e compañeiras de aula.
 • Recoñece a María como nai de Xesús e dos cristiáns.

 

Obxectivos 3º Infantil (5 anos)

 • 1ª Avaliación
 • 2ª Avaliación
 • 3ª Avaliación

COÑECEMENTO DE SI MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL

 • Controla o corpo en movemento , adaptando a resposta motriz ás dimensións e elementos do espazo.
 • Recoñece os catro sabores fundamentais.
 • Intégrase en xogos de grupo, cooperando con demais nenos e nenas.
 • Expresa e identifica nel mesmo diferentes emocións.
 • Amosa interese polos xogos cooperativos.
 • Actúa autonomamente.
 • Toma conciencia da necesidade de alimentarse de forma saudable.
 • Ao rematar unha actividade individual, ordena o material.

ÁREA  DO COÑECEMENTO DO CONTORNO

 • Identifica as propiedades dos obxectos empregando os sentidos.
 • Asocia algúns números coas cantidades que representan.
 • Escribe os números convencionalmente.
 • Asocia as figuras xeométricas coas formas presentes no seu entorno.
 • Ordena as accións máis relevantes do día.
 • Sabe diferenciar e describir consecuencias dos fenómenos atmosféricos.
 • Recoñece e respecta os diferentes tipos de familia.
 • Recoñece o persoal que traballa nas dependencias escolares e explica a súa función.
 • Coñece feitos, costumes e obxectos relacionados coas celebracións.
 • Sente curiosidade por achegarse ao coñecemento de sucesos relevantes da historia de comunidade galega, fe España e do mundo.

LINGUAXE: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN

 • Respecta as quendas de palabra e sabe escoltar.
 • Participa activamente nas conversas da aula.
 • Ten unha linguaxe fluída.
 • Ten unha actitude activa ante a lectura.
 • Participa con interese en actividades expresivas musicais
 • Participa con interese en actividades expresivas plásticas.
 • Demostra interese e gusto polas actividades nas que se empreñan as TICS.

RELIXIÓN:

 • Coñece o relato da visita dos Magos a Xesús.
 • Amosa unha actitude de axuda e colaboración cara aos amigos e amigas

COÑECEMENTO DE SI MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL

 • Ten unha boa coordinación de movementos.
 • Ten iniciativa e intenta executala.
 • Progresa no control dos seus sentimentos e emocións.
 • Segue itinerarios óptimos par se desprazar.
 • Participa  e colabora nas actividades de grupo.
 • Remata as tarefas e actividades que empeza.
 • Ao rematar unha actividade de pequeno grupo, colabora para ordenar o material.
 • Identifica situacións perigosas e evítaas.

ÁREA  DO COÑECEMENTO DO CONTORNO

 • Ordena coleccións polo número de elementos que ten de menor a maior.
 • Resolve situacións problemáticas realizando estimacións.
 • Diferenza os días da semana en relación coas actividades que se fan habitualmente.
 • Describe características físicas e funcionais de animais e plantas.
 • Diferenza establecementos comercias pola súa función e polos produtos que teñen.
 • Identifica e valora manifestacións culturais doutras realidades.

LINGUAXE: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN

 • Mantén unha actitude de escoita e respecto cara ás demais persoas.
 • Incorpora ao seu vocabulario as palabras novas.
 • Adecúa o seu ton de voz á situación
 • Asocia producións escritas con significados.
 • Iniciouse no uso da escrita en situacións contextualizadas e reais.
 • É orixinal na súa expresión plástica.
 • Valora e respecta as producións dos compañeiros e compañeiras.
 • Participa activamente na interpretación de cancións e xogos musicais-
 • Demostra interese e gusto polas actividades nas que se empreñan as TIC.

RELIXIÓN:

 • Identifica o Noso Pai como a oración que nos ensinou Xesús.
 • Respecta os seus compañeiros e compañeiras de aula.
 • Recoñece a importancia que ten na nosa vida perdoarnos e sermos perdoados

COÑECEMENTO DE SI MESMO E AUTONOMÍA

 • Confía nas súas posibilidades de acción e movemento.
 • É capaz de coordinar a súa acción coa das demais compañeiras e compañeiros cando o xogo o require.
 • Amósase sensible aos sentimentos das outras persoas e préstalles axuda cando as  ve en apuros.
 • Intégrase en xogos de grupo.
 • Acepta os seus erros e procura mellorar a súa actuación nas actividades cotiás.
 • Remata as tarefas e actividades que empeza.
 • Soluciona pequenos problemas da vida cotiá.
 • Identifica obxectos perigosos adoptando as precaución apropiadas en cada caso.

ÁREA  DO COÑECEMENTO DO CONTORNO

 • Interésanlle os números coas cantidades que representan.
 • Capta a periodicidade dos sucesos e situacións asociadas á súa actividades.
 • Pode relacionar feitos cunha determinada época do ano.
 • Ten curiosidade por todo o que o rodea.
 • Amósase sensible cara a conservación e mantemento de ambientes limpos e non contaminados.
 • Coñece distintos oficios e recoñece o seu valor na sociedade.
 • Valora os diferentes servizos sociais e comunitarios do seu contorno.

LINGUAXE: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN

 • Expresa con coherencia e espontaneidade emocións, sentimentos e vivencias.
 • Emprega con precisión o vocabulario que posúe.
 • Gusta de facer uso da escritura para transmitir información.
 • Amosa imaxinación e iniciativa nas súas producións plásticas.
 • Explora as posibilidades sonoras de obxectos cotiáns e de instrumentos musicais.
 • Participa activamente na interpretación de danzas colectivas e individuais.
 • Demostra interese e gusto polas actividades nas que se empregan as TIC.
 • Identifica e usa as iconas para acceder aos programas.

RELIXIÓN:

 • Amosa alegría e ganas de participar nas festas.
 • Participa nas diferentes actividades e amósase colaborador/a coas compañeiras e compañeiros.
 • Respecta e coida a natureza